Welzijnsconcept brongerichte verduurzaming

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een welzijnsconcept met brongerichte aanpak. Het concept gaat uit van het natuurlijk gedrag van dieren en minimale emissies.

Er wordt geproduceerd volgens een meerwaarde-strategie, een uniek product dat aansluit op de wens van boer en maatschappij. Dieren worden zoveel mogelijk gehouden op zaagsel of strooisel in hokken met een vrijwel volledig dichte vloer. Het zaagsel- of strooiselbed geeft de dieren de ruimte om te rusten, spelen en wroeten.

In de stal wordt ook een stabiel en comfortabel leefklimaat gecreëerd voor de dieren. Dit is afgestemd op de functiegebieden (mesten, vreten, rusten), zodat er minimale tot geen bevuiling plaats vindt en de emissies verder worden gereduceerd. Daarbij worden mest en urine gescheiden in het wroetsysteem. De verse mest wordt meerdere keren per dag met een mestschuif uit de stal verwijderd. Urine loopt af via een licht hellende vloer en een urinegoot met rioleringssysteem.

In het concept is er aandacht voor het natuurlijk dag- en nachtritme en komt er veel daglicht in de stal met ramen op zichthoogte. Het aantal dieren per ruimte is relatief laag, zodat de dieren voldoende ruimte hebben. De beschikbare dierruimte groeit mee met het dier.

Dit idee is ontwikkeld in samenwerking met de Dierenbescherming. Het draagt bij aan een combinatie van optimale emissiereductie van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof (sturen functiegebieden) in combinatie met diercomfort (voldoende ruimte).

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2122003
Rijksbijdrage € 1.011.397,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Wageningen Livestock Research Connecting Agri & Food B.V.
Sectoren Agro en visserij, Varkens, Veeteelt