Slim scheiden urine en feces met VX-concept

Kringlooplandbouw begint bij een stal waarin de grondstoffen voor verder gebruik van mineralen (concentraat uit urine) en organische stof (vaste fractie) zo goed mogelijk worden geproduceerd. 

De VX-vloer van V17 Agro / Bioret Agri is een innovatie (Eurotier 2000 Silver Award) die dat uitermate goed kan realiseren, door continue afvoer van urine via draaiende bandjes in sleuven van een hellende rubber vloer te combineren met aparte, regelmatige afvoer van de feces en door de bandjes gefilterde vaste delen. Daarbij worden de stalemissies van ammoniak en methaan vergaand verminderd, is sprake van een sterk verbeterd dierwelzijn en worden nagenoeg geen brandbare mestgassen in de stal geproduceerd.

In een nieuw te bouwen melkveestal voor 125 melkkoeien wordt het prototype van de VX-vloer gerealiseerd en getest op met name: scheiding van urine en feces, en emissies van ammoniak en methaan. Op basis van het scheidingsrendement wordt de feces fractie opgewerkt tot een hygiënische, stabiele vaste fractie (uit de dikke fractie na dik/dun-scheiding) en een dunne fractie. Daarmee en door samenwerking met een akkerbouwer wordt een oplossing geboden voor kringlooplandbouw: stro vanuit de akkerbouw wordt opgewerkt tot een stabiele organische meststof, die wordt gebruikt in de akkerbouw.

Ook wordt een oplossing aangedragen voor het produceren van een emissiearm materiaal om ligboxen in te strooien. Dit is kostengunstig. Tenslotte worden emissies buiten de stal vergaand gereduceerd, o.a. door aanzuren van de urine-fractie (testopstelling) en opslag van dunne fractie in een mestzak, in combinatie met een fakkel voor methaanverwijdering.

 

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2123010
Rijksbijdrage € 896.167,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek opgericht (TNO) De Groene Munt B.V.
Sectoren Agro en visserij, Melkveehouderij