NIAGRA Van Hoof

Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit melkveestallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron en versnelde afvoer van beide fracties uit de stal.

Daarnaast ligt de toekomst van de Nederlandse veehouderij bij regionale kringlooplandbouw. Het stalsysteem NIAGRA zorgt voor een emissieloze en kunstmestloze melkveehouderij dat perspectiefvol toe te passen is voor een breed scala aan melkveebedrijven in Nederland.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2123009
Rijksbijdrage € 1.221.176,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners HAS Hogeschool De Groene Munt B.V.
Sectoren Agro en visserij, Melkveehouderij