Haskerweide op nei duorsum buorkjen

Met het project Haskerweide op nei duorsum buorkjen (Haskerweide op naar duurzame landbouw) gaat deze Friese melkveehouderij met dit innovatieproject een innovatief stal- en opslagsysteem ontwikkelen waarmee de mineralenkringloop op het bedrijf zoveel mogelijk wordt gesloten.

De basis is voor de kringloop is de bodem. Een gezonde bodem begint met een gezond bodemleven. Door gericht te bemesten met verbeterde ruige mest in het najaar, stikstofrijke gier (urine) in het groeiseizoen en darmvocht op specifieke gewassen in het voorjaar wordt het bodemleven optimaal bediend. Dit zorgt voor biodiversiteit in en 
op de bodem (bodemleven, weidevogels, kruiden). Een gezonde bodem levert gezonde gewassen, die als basis dienen voor de veevoeding. 

Het stalsysteem en de mestbehandeling is erop gericht de benodigde meststoffen te kunnen genereren. Daartoe wordt feces en urine aan de bron gescheiden: urine wordt snel afgevoerd naar een afgesloten gierkelder, de feces met daarbij stro uit de ligboxen wordt afzonderlijk elke 2 uur uit de stal afgevoerd. De rubberen sleufvloer met primaire mestscheiding wordt intensief gespoeld met bronwater waardoor verdunning van de urinefractie ontstaat. Met deze fractie wordt in het groeiseizoen het grasland bemest. De verwachting is dat door de mestbehandeling en de verdunning een betere benutting van mineralen ontstaat en een smakelijker en gezonder grasgewas kan worden geteeld. Hierdoor neemt de benutting van de mineralen in de kringloop op het bedrijf toe.

Buiten de stal wordt de feces gescheiden in stapelbare en dunne fractie. Beide fracties worden gescheiden opgeslagen. Door de juiste behandeling en bewaring worden emissies vanuit deze mestopslag zoveel mogelijk voorkomen en - indien nodig - afgefakkeld. In dit project wordt in fase 1 onderzoek gedaan aan de innovatieve onderdelen. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot een definitief totaalconcept dat in fase 2 officieel wordt bemeten.

In dit project worden door samenwerkingspartners innovatieve technieken en technologieën ontwikkeld die bijdragen aan de doelstellingen van deze Sbv Regeling

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2123003
Rijksbijdrage € 1.006.799,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners De Groene Munt B.V. Wageningen Livestock Research
Sectoren Agro en visserij, Melkveehouderij