Broadening Future Veal Farming

In het project Broadening Future Veal Farming wordt het systeem Future Veal Farming van Kalvermesterij Huijben in een bestaande stal gebouwd.

Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals dierenwelzijn, reductie van emissies (ammoniak, geur en methaan), energieverbruik, brandveiligheid en klimaat. Om het dierwelzijn te optimaliseren is gekozen voor een welzijnsvriendelijke vloer. Verder wordt een automatisch ruwvoersysteem geïnstalleerd om 
natuurlijk gedrag bij foerageren te stimuleren.

Emissiereductie wordt op verschillende onderdelen van het systeem gerealiseerd. Door de rubberen vloer verdwijnt de feces en urine snel in de kelder. De urine en feces worden meteen gescheiden door de V-vormige keldervloer met in het midden een afvoergoot. De feces wordt regelmatig verwijdert door de kantelbare schaper. De keldervloer wordt voorzien van koeling, om de mest tot ongeveer 15 graden te koelen. Onder de welzijnsvloer komen sproeiers, die achtergebleven feces van de keldervloer sproeien.

Buiten de stal wordt een nutriënten terugwininstallatie voor de dunne fractie geïnstalleerd en een mestscheider voor de dikke fractie, om de waarde van deze twee fracties te vergroten. Door brandwerende wanden en plafonds en temperatuursensoren wordt de brandveiligheid in de stal verbeterd.

Behalve dat de emissies bij de bron gereduceerd worden, wordt ook energiegebruik gereduceerd door het hergebruik van energie. De warmte van de uitgaande lucht en mest wordt gebruikt op het bedrijf voor het verwarmen van de melk.

De samenwerkingspartners willen door de ontwikkeling van dit systeem in bestaande stallen bijdragen aan de brongerichte verduurzaming van kalverstallen in Nederland en daar buiten.

Projectsamenvatting

Projectnummer SBV2124003
Rijksbijdrage € 860.712,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen
Partners Aeres Training Centre International Insolute B.V.
Sectoren Agro en visserij, Veeteelt