Living Lab Circulaire Bouwstromen Noord-Holland

Het project “Living Lab circulaire bouwstromen Noord-Holland" richt zich op het real-time matchen van bij sloop en demontage vrijkomende materialen en componenten ten behoeve van direct en indirect circulair hergebruik in bouwprojecten. Een cruciale factor hierbij is tijdige betrokkenheid in de initiatieffase van zowel de sloop- als de nieuwbouwprojecten en vervolgens het ontwerpproces, ondersteund door BIM. Dit project brengt de stakeholders uit alle essentiële schakels van sloop/demontage en renovatie tot nieuwbouw/hergebruik samen in 1 project. De gewenste uitkomst is een toename van de hoogwaardige toepassing van teruggewonnen materialen in bouwprojecten. Daartoe wordt een proces uitgewerkt voor vroegtijdige matching van vraag en aanbod.

Het project is erop gericht om samen met ketenpartners in een aantal praktijkcases ervaring op te doen met deze werkwijze en haar in cocreatie blijvend door te ontwikkelen. Omdat we streven naar zoveel mogelijk lokale herinzet van materialen, heeft dit project een regionale focus. Uiteraard kan de achterliggende methode op termijn landelijk uitgerold worden. De wens om bij sloop vrijkomende materialen opnieuw te gebruiken is niet nieuw en er gebeurt al veel goed werk om dit te bereiken. Tegelijkertijd zien we een aantal tekortkomingen in de huidige initiatieven. Vaak richt men zich op tijdelijke opslag van vrijkomende materialen in depots of materialenbanken. Dit levert in de praktijk veel logistieke bewegingen en daarmee praktische bezwaren op. Bovendien leidt langdurige opslag tot waardeverlies (bijv. degradatie van buiten opgeslagen kozijnen);
Vaak richt men zich op downcycling, bijv. breken van vrijkomende betonbanden voor gebruik als grondstof/fundering. Door de laagwaardigere toepassing gaat veel van de inherente materiaal- en productiewaarde verloren. Terecht staat dit laag op de ladder van circulariteit. Derhalve streven wij binnen dit project naar tijdige matching en upcycling. Kennisinbreng en procesoptimalisatie leiden tot gegunde uitvoeringstrajecten waarin de rollen van de deelnemers binnen hun bestaande businessmodellen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast leidt de procesinnovatie tot nieuwe producten en/of dienstverleningen die zullen worden toegevoegd als nieuwe businessmodellen. Ook past dit traject in de algehele duurzame ambities van overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen, denk daarbij aan CO2 reductie, SDG’s, MVO, etc.

Projectsamenvatting

Projectnummer CKP2100092
Rijksbijdrage € 0,00
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Partners IMd Raadgevende Ingenieurs Industrial Design and Development Services Groep B.V. Nebest B.V. Planalogic B.V.
Aanvrager Aannemingsmaatschappij Markus B.V.