Intercollegiale toetsing – Antonius

De Antonius Zorggroep (als grootste aanbieder in de regio Zuidwest-Friesland) levert thuiszorg in de breedste zin (ZVW, WLZ, WMO, PGB, particulier) met alle thuiszorgdiensten in (gespecialiseerde) verzorging en verpleging, begeleiding aan cliënten in alle leeftijdscategorieën.

De volgende concrete activiteiten zullen worden gefinancierd:

  • Een groep van 12 wijkverpleegkundigen opleiden tot procesbegeleider intercollegiale toetsing.
  • De procesbegeleiders begeleiden 111 bijeenkomsten intercollegiale toetsing.
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van de intercollegiale toetsing; groepen van 5 (wijk)verpleegkundigen onder leiding van een procesbegeleider. Kern van de intercollegiale toetsing is dat het individuele handelen van een (wijk)verpleegkundige middels het inbrengen van casuïstiek, besproken en getoetst wordt, met als doel kennis en inzichten delen met als uitkomst het verminderen van praktijkvariatie in de indicatiestelling en uitwerking van het zorgplan.

Projectresultaat

Binnen Antonius zijn elf procesbegeleiders opgeleid om de bijeenkomsten intercollegiale toetsing, waaraan wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen van V&V en specialistische teams hebben deelgenomen, goed te kunnen begeleiden. Binnen de intercollegiale toetsing heeft het klinisch redeneren centraal gestaan; het eenduidig en volledig volgen van het verpleegkundig proces van intake tot en met evaluatie. Bijbehorende kaders en beroepsnormen zijn hierin betrokken zodat er een eenduidige werkwijze is ontstaan. Deze is vastgelegd in het OMAHA handboek en er is een e-learning ontwikkeld. Deze werkwijze leidt tot een goed onderbouwd zorgplan wat goed uit te leggen is aan de cliënt en een goede basis is voor evaluatie en bijstelling. Volgend uit het klinisch redeneren is de visie op zelfredzaamheid; wat kan de cliënt nog zelf, wat kan worden opgepakt door mantelzorg en wat behoort tot professionele zorg. Deze visie leidt tot inzet van passende en doelmatige zorg. De eenduidige werkwijze geeft professionals houvast en draagt bij aan een zelfverzekerde beroepshouding in het gesprek met de cliënt en mantelzorger. Eenheid in taal en werkwijze leidt tot een efficiënte inzet van zorg en een goede onderlinge uitwisselbaarheid van medewerkers tussen teams.
Er is een echte kwaliteitsslag ervaren!

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01737095
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Antonius Zorggroep