Inzet van verpleegkundigen voor screening van 70plus cliënten op de SEH

Omring is een VVT (verpleeg-, verzorg- en thuiszorg)-organisatie in de regio Noord-Holland-Noord.

Inzet van verpleegkundigen voor screening van 70plus op de SEH, pilot met meetinstrument kwetsbaarheid, screening en registratie, opzetten van een gezamenlijke projectgroep, uitvoeren en evalueren van de pilot, koppelen van digitale systemen voor screeningsuitslag en vervolgtraject/nazorg, afstemming met huisarts en thuiszorgorganisaties in de regio.

Projectresultaat

Omring merkt dat er steeds meer (kwetsbare) ouderen op de SEH komen. De SEH is niet ingericht om kwetsbaarheid in de thuissituatie in kaart te brengen en preventieve zorg in te zetten om te voorkomen dat kwetsbare ouderen opnieuw op de SEH worden gepresenteerd of escalatie in de thuissituatie te voorkomen. Omring heeft nu de achterkant binnen de keten goed geregeld (verpleegkundig triagist is oproepbaar op SEH om VVT vervolg zorg te indiceren en te organiseren). In de preventieve sfeer ziet Omring nog kansen om escalatie te voorkomen en mensen langer zelfstandig of met hulp thuis kunnen laten wonen.

Omring is gestart met de selectie van een screeningsmodel voor kwetsbare ouderen en het  opstellen van een werkproces. Ook zijn er aanpassingen gedaan in het ICT-systeem (Sales force voor automatisch verwerken screeningen en doorsturen naar wijkverpleegkundige voor inzet vroegsignaleringsgesprek en verwerken evaluaties). De brief naar de huisarts vanaf de SEH is aangepast in HIX, zodat huisarts op de hoogte wordt gesteld dat zijn/haar patiënt is gescreend, alsook de uitkomst van de screening.
Verpleegkundig triagisten zijn geschoold in gebruik van het triage instrument, wijkverpleegkundigen hebben instructie gekregen over werkwijze, zodat ze na aanmelding vroegsignaleringsgesprek met de cliënt kunnen inplannen en de evaluatie kunnen invullen. Er zijn in de pilot periode 33 screenings bij 70plus cliënten op de SEH afgenomen. Hieruit bleek dat 25 cliënten niet als kwetsbaar uit de meting kwamen. De andere 8 cliënten werden wel als kwetsbaar beoordeeld. Bij de helft van deze cliënten is een vroegsignaleringsgesprek afgenomen (de anderen hadden een WLZ indicatie of gaven aan niet open te staan voor een vroegsignaleringsgesprek). Naar aanleiding van het vroegsignaleringsgesprek is bij een aantal cliënten zorg ingezet, alsook personenalarmering en een diëtist.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01743098
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Omring