Deskundigheidsbevordering en Samenwerking in de dementiezorg Midden-Nederland

Vierstroom Zorg Thuis levert het volledige pakket aan wijkverpleging binnen de Regio Midden-Nederland.
Van laagcomplexe tot hoog complexe zorg in de thuissituatie, waaronder casemanagement dementie en gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Er ontbreken duidelijke posities en afspraken, waardoor mensen niet altijd de steun krijgen die zij nodig hebben. Met name in de eerste lijn is de samenwerking nodig om vroegtijdig steun te kunnen bieden aan mensen met dementie en partners om zo prettig mogelijk leven te kunnen hebben en toegerust te worden om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven in de eigen gewenste omgeving.

Het komt nog te vaak voor dat mensen met dementie pas een casemanager krijgen als zich grote problemen voordoen. Vierstroom weet dat door betere samenwerking in de driehoek Wijkverpleegkundige - Praktijkondersteuner Huisarts en Casemanagers Dementie, men in de regio betere zorg en ondersteuning kan bieden aan mensen met dementie en hun naasten.
Momenteel is er (vaak) nog onvoldoende kennis bij wijkverpleegkundigen en POH over dementie en de ondersteuning daarbij. Vierstroom ziet ook dat er tussen wijkverpleegkundige en casemanager soms onduidelijkheid is na de diagnose over wie de dossierhouder is en missen er heldere afspraken.

Met deze deskundigheidsbevordering en door het maken van heldere afspraken binnen de dementiezorg in Midden-Nederland, verwacht Vierstroom een grote stap te kunnen maken in de kwaliteit van zorg van mensen met dementie. Door vroegsignalering kan ook de inzet van zwaardere zorg worden voorkomen.
Als neveneffect verwacht Vierstroom ook dat door betere samenwerking men ook op andere terreinen profijt zal hebben van deze investering.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01742949
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Vierstroom Zorg Thuis B.V.