Deskundigheidsbevordering wondzorg en dementie

Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) biedt WLZ, thuiszorg, welzijn, wonen, dagopvang. WZH is actief in 14 woonzorgcentra en extramuraal in de regio Den Haag.

WZH wil de deskundigheid rond dementie en wondzorg binnen de thuiszorgteams verhogen. Dit wil WZH bereiken door een aantal stappen:

 1. Verpleegkundigen vanaf niveau 4 aanstellen als aandachtsvelders. Dit houdt in dat zij alles weten en organiseren rondom het onderwerp (in dit geval dementie of wondzorg). Om aandachtsvelder te zijn moeten de verpleegkundigen verder worden opgeleid in hun gebied. Dat betekent dat zij een competentieprofiel opbouwen in hun gebied, bestaande uit:
  - Kerntaken: de aandachtsvelders moeten weten wat hun taken binnen hun team zijn om dit team goed te kunnen ondersteunen.
  - Kennis en vaardigheden: het is van belang dat de aandachtsvelders weten hoe ze met dementie of wondzorg om moeten gaan.
  - Verantwoordelijkheden: als aandachtsvelders hebben de verpleegkundigen een belangrijke taak, ze zijn namelijk het aanspreekpunt voor het team wat betreft dementie of wondzorg.
 2. Vijf intervisiesessies organiseren voor de nieuwe aandachtsvelders hen hun teams. Nadat de verpleegkundigen hun kennis en vaardigheden hebben opgedaan, moeten zij deze kennis gaan doorgeven aan hun teams. Dit doen zij d.m.v. intervisiesessies, waarin cases die betrekking hebben op dementie of wondzorg worden besproken en behandeld volgens de Balint methode.
 3. De werknemers elkaar feedback laten geven met intercollegiale toetsing. Nadat de intervisiesessies zijn geweest geven de zorgmedewerkers van WZH elkaar feedback op de gestelde anamneses. Het doel van de intercollegiale toetsing is dat de zorgmedewerkers van WZH in alle gevallen ongeveer tot dezelfde indicatiestellingen komen en dat zij dus ook dezelfde zorgplannen opstellen.
 4. Vernieuwde werkprotocollen opstellen. De nieuwe manier van indiceren en zorgplannen opstellen wordt door de projectgroep samengevat in vernieuwde werkprotocollen, zodat de nieuwe methodes opgeschreven zijn en alle werknemers deze kunnen inzien.

Projectresultaat

Wondzorg

 • Er zijn in oktober en november 2021 14 aandachtsvelders (niveau4) wondzorg geschoold en één niveau 5 heeft de opleiding tot wondverpleegkundige gevolgd; zij is in januari 2023 gediplomeerd.
 • Vanaf januari 2022 is gestart met maandelijkse (i.v.m. zomervakantie niet in juli en augustus) intervisiesessies onder leiding van de wondverpleegkundige. Tijdens deze sessies zijn afspraken gemaakt over uniform indiceren en collegiale toetsing. Tot het einde van het project zijn dit 9 intervisiesessies. In deze sessies wordt casuïstiek besproken volgens de Balint methode.
 • Aandachtsvelders verzorgen klinische lessen en deskundigheidsbevordering ten behoeve van collega's in de thuiszorgteams. Daarnaast is de aandachtsvelder vraagbaak binnen het team op het gebied van wondverzorging.
 • Dit heeft geleid tot aanzienlijke kwaliteitsverbetering op het gebied van wondzorg binnen de thuiszorgteams van WZH. Deze werkwijze is vastgelegd in een aangescherpte procedure wondzorg, een competentieprofiel aandachtsvelder wondzorg met taken en verantwoordelijkheden is opgesteld en er zijn afspraken gemaakt op het gebied van wondregistratie.
 • WZH maakt deel uit van een regionaal netwerk van wondspecialisten.
 • Aandachtsvelders en de wondverpleegkundige zorgen ook voor bekendheid van het netwerk in de keten in hun werkgebied, zoals bijvoorbeeld bij de huisartsen.
 • De wondverpleegkundige heeft goede contacten gelegd met farmaceutische bedrijven in de wondzorg en heeft verbeterde bestelprocedures voor snellere levering gerealiseerd.
 • De intervisiebijeenkomsten worden voortgezet, hierin komen verdere scholingswensen aan de orde.

Dementie zorg

 • WZH heeft 4 aandachtsvelders dementie geschoold.
 • Maandelijks zijn intervisiebijeenkomsten gestart tussen de dementieverpleegkundigen en de Specialist Ouderen Geneeskunde over dementiezorg.
 • Eenmaal per 2 weken houden de dementieverpleegkundigen individuele intervisie met de aandachtsvelders en vindt er casusbespreking en collegiale toetsing plaats. Dit vindt plaats via de Balint methode. Er zijn tot nu toe 14 van deze bijeenkomsten geweest. Indiceren is ook een onderwerp tijdens deze bijeenkomsten, met als doel nog eenduidiger te indiceren binnen de teams.
 • Naast de intervisie vindt er ook 'coaching on the job' plaats in de teams door de dementieverpleegkundigen en aandachtsvelders. De aandachtsvelders dementie dienen als vraagbaak voor het team.
 • Er is een competentieprofiel opgesteld voor de aandachtsvelder en gedeeld met de organisatie via het Kennisportaal.
 • De aangepaste werkprotocollen zijn ook opgenomen op het Kennisportaal.
 • Door het aanstellen van de aandachtsvelders is de kwaliteit van dementiezorg verbeterd.
 • De capaciteit voor nieuwe cliënten met dementie is beduidend toegenomen door de inzet van de aandachtsvelders op dit gebied. De aandachtsvelders ontlasten de zorgregisseurs (die voorheen alleen deze taak vervulden en het erbij deden) en er is meer aandacht binnen de teams voor de problematiek rondom dementie.

 

 

 

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740534
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting WoonZorgcentra Haaglanden