Samenwerking thuiszorg HAP gebied, regio Arnhem-Zuid en Overbetuwe

STMG biedt huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, verzorging en verpleging thuis in de regio Arnhem.

Geïnspireerd door eerdere ervaringen in dementiezorg en nachtzorg in de regio, zijn thuiszorgorganisaties in de regio Arnhem in 2020 gestart met een management- en bestuurlijk overleg, waarin gezamenlijk een plan van aanpak is opgesteld om tot samenwerking in de wijkverpleging te komen. Het stappenplan bestaat uit een inventarisatie van de huidige situatie om bottom-up via pilots met basisteams te oefenen in samenwerking en die vervolgens breed te implementeren. Daarbij is het uitgangspunt dat het om een leerproces gaat waarbij de samenwerkende professionals een 'learning community' vormen. Door de ervaringen in de praktijk te monitoren, continu het gesprek te voeren en maandelijkse bijeenkomsten te organiseren om te evalueren, succesfactoren en obstakels te identificeren en deze te benutten dan wel op te lossen, zal de samenwerking continu worden verbeterd gedurende de implementatie van dit project. De samenwerking zal op management en bestuurlijk niveau worden geborgd in de genoemde overleggen. Naast thuiszorgorganisaties zijn ook huisartsen in de regio en het ziekenhuis Rijnstate aangehaakt, evenals Menzis als hoofdverzekeraar.

Het uiteindelijke doel is te komen tot één aanvraagproces en een gezamenlijke, gecoördineerde toewijzing van zorg aan cliënten om meer kwaliteit en efficiëntie in de zorg te bereiken. De efficiëntie geldt niet alleen voor de thuiszorgorganisaties zelf, maar ook voor cliënten, mantelzorgers, verwijzers en partnerorganisaties die met één aanvraag toegang krijgen tot alle zorgaanbieders in de wijk.

Het project voorziet eveneens in het inrichten van een online platform waar cliënten, mantelzorgers, verwijzers en partnerorganisaties alle informatie over de samenwerkende wijkverpleging kan vinden en aanvragen voor zorg kunnen doen: een herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in de regio. Het platform zal ook zorgaanbieders faciliteren om de toewijzing van zorg onderling te regelen, conform beschikbare capaciteit en expertise.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01733057
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager STMG B.V.